ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਅਸੀਸ

ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ-ਆਉਟ

ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ-ਆਉਟ ਫਾਰ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ (ਫੌਨੈਟਿਕ ਸਟਾਈਲ) Anmollipi KB For Asees

ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਗਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਫੌਨੈਟਿਕ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਰੱਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਫੌਂਟ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਰਗਮਿੰਟਨ ਜਾ ਫੌਨੈਟਿਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਦੂਸਰੇ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਮਰਲਿਪੀ, ਡੀ.ਆਰ.ਚਾਤਿਰਕ ਆਦਿ ਫੌਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਸੀਸ, ਪਰਾਈਮ ਜਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਲ. ਵਾਈ. ਐਸ, ਜੋਇਏ ਆਦਿ ਫੌਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਸ, ਪਰਾਈਮ ਜਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਐਲ. ਵਾਈ. ਐਸ, ਜੋਇਏ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰ ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਮਰਲਿਪੀ, ਡੀ.ਆਰ.ਚਾਤਿਰਕ ਆਦਿ ਫੌਂਟਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ-ਆਉਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ-ਆਉਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਨਮੋਲਿਪੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ-ਆਉਟ ਫਾਰ ਅਸੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ-ਆਉਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇ-ਆਉਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।


About the Website

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਬਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


Read More...

Total Hits 6198469

Download

Feedback Form